Notitie

  

Actueel

Park geöffnet von 10.00 - 16.30 Uhr (letzter Einlass) 

Öffentliche Hausführung siehe Onlineshop

 

ALGEMENE PARKEERVOORWAARDEN KASTEEL ANHOLT

 

I. Leaseovereenkomst

Verhuurder stelt huurder een parkeerplaats ter beschikking voor zijn motorrijtuig met inachtneming van onderstaande voorschriften. Een huurcontract komt tot stand op het moment dat de parkeerkaart wordt geaccepteerd of de langparkeerkaart wordt gebruikt en het voertuig de parkeervoorziening wordt binnengereden. Bewaking, bewaring of bewaking van het voertuig en het verlenen van verzekeringsdekking maken geen deel uit van het contract. Het gebruik van de parkeervoorziening is op eigen risico.

 

II. Huurprijs - Duur van de huur

(1) De huurprijs wordt berekend voor elke bezette parkeerplaats volgens de prijslijst die wordt geplaatst.

(2) Na het betalingsproces dient de huurder de parkeervoorziening onmiddellijk te verlaten. Hiervoor dient hij direct na het betalingsproces naar zijn auto te gaan en via de uitgangen de parkeervoorziening te verlaten. Indien de huurder langer in de stalling blijft dan nodig is om te vertrekken, wordt het parkeertarief opnieuw berekend en verschuldigd vanaf het moment van betaling.

(3) Het voertuig kan alleen worden opgehaald tijdens de aangekondigde openingstijden.

(4) De maximale parkeerduur is 2 weken, tenzij er een speciale schriftelijke afspraak is gemaakt.

(5) Na het verstrijken van de maximale huurperiode is de verhuurder gerechtigd het voertuig op kosten van de huurder te verwijderen. Daarnaast heeft de verhuurder recht op een vergoeding conform de huurprijslijst totdat het voertuig wordt verwijderd. Voorafgaand hieraan verzoekt verhuurder de huurder of – indien de huurder hem niet bekend is – de eigenaar van het voertuig schriftelijk het voertuig onder dreiging van ontruiming weg te halen. Dit verzoek geldt niet als de verhuurder de eigenaar niet met redelijke inspanning kan identificeren, bijvoorbeeld via informatie van het kentekenregister.

(6) In geval van verlies van het afgiftebewijs of de uitrijkaart, dient de prijs te worden betaald overeenkomstig de aangeplakte prijslijst. Daarnaast wordt bij verlies of beschadiging van plastic kaarten € 20,00 per kaart plus € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

(7) Voor overdracht of onderverhuur van de parkeerplaats is de toestemming van de verhuurder in tekstvorm vereist.

(8) Het stiekem bemachtigen van een parkeerplaats zonder het parkeergeld te betalen zal strafrechtelijk en civielrechtelijk worden vervolgd (zie ook VIII).

 

III. Aansprakelijkheid van de verhuurder

(1) Onder voorbehoud van deze bepaling is de Verhuurder aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door hem, zijn werknemers of agenten. Hij is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door natuurverschijnselen zoals hoogwater, overstromingen, harde wind of aardbevingen of door het eigen gedrag van de huurder of het gedrag van derden.

(2) De verhuurder is niet aansprakelijk voor materiële schade en financiële verliezen die het gevolg zijn van een licht nalatige schending van contractuele verplichtingen die niet van essentieel belang zijn voor het bereiken van het doel van het contract.

(3) Gebruik van de parkeerplaats is op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van het geparkeerde voertuig of schade veroorzaakt door derden, zoals diefstal van inboedel en lading alsmede schade aan het voertuig.

 

IV. Aansprakelijkheid van de huurder

De huurder is aansprakelijk voor alle toerekenbare schade die door hemzelf, zijn werknemers of zijn agenten aan de verhuurder of aan derden wordt toegebracht. In dit verband is hij ook aansprakelijk voor verwijtbaar veroorzaakte verontreiniging van de parkeerplaats door gedrag dat verder gaat dan het gemeenschappelijk gebruik van de parkeerplaats. Hieronder valt ook het storten van afval op de parkeerplaats.

 

V. Lien

De verhuurder heeft recht op een retentierecht en een wettelijk pandrecht op het voertuig van de huurder vanwege zijn aanspraken op grond van de huurovereenkomst. Indien de huurder achterstallig is met de afwikkeling van de vorderingen van de verhuurder, kan de verhuurder het pandrecht op zijn vroegst twee weken na aanmaning realiseren.

 

VI. Gebruiksregels voor parkeerplaatsen

Er moet stapvoets gereden worden. De instructies van het toezichthoudend personeel dienen te worden opgevolgd. Voor het overige zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet van toepassing. In de parkeervoorziening is het verboden:

1. Doorrijden met stacaravans, caravans etc. apparaten en hun opslag;

2. de aanwezigheid van onbevoegden zonder geparkeerd voertuig en een geldige parkeervergunning;

3. het gebruik van vuur;

4. Het uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig;

5. de overlast van de buurt door uitlaatgassen en geluiden, met name door de motor lang te laten draaien en uit te proberen, en door te toeteren;

6. het tanken van het voertuig;

7. het parkeren en opslaan van voorwerpen en afval, in het bijzonder bedrijfsstoffen en brandbare voorwerpen alsmede lege bedrijfsmateriaalcontainers;

8. Na het tijdstip van het parkeer- en ophaalproces in de parkeervoorziening of in het geparkeerde voertuig blijven;

9. parkeren van het voertuig met een lekkende tank, olie-, koelwater-, aircosysteemtanks en carburateur alsmede andere schade die de werking van de parkeervoorziening in gevaar brengt;

10. het verhuren van voertuigen die niet door de politie zijn geregistreerd;

11. Onbevoegd parkeren van voertuigen buiten de parkeermarkeringen, bijv. op de rijbaan, voor nooduitgangen, op gehandicaptenparkeerplaatsen, op parkeerplaatsen die zijn gemarkeerd als gereserveerd of in gearceerde gebieden.

 

VII. Slepen

Indien de huurder zijn voertuig buiten de parkeermarkeringen parkeert in strijd met het hiervoor bepaalde, is de verhuurder gerechtigd het voertuig op kosten van de huurder te verplaatsen of te slepen.

 

VIII. Poging tot fraude

Het verlaten van de parkeerplaats met een voertuig zonder de huurprijs te betalen (vgl. II) vormt meestal een frauduleuze prestatie in de zin van § 265a StGB en zal door de verhuurder worden vervolgd. Naast de strafrechtelijke gevolgen (gevangenisstraf tot een jaar of een boete) moet de overtreder ook een extra verhoogd parkeertarief van € 50 betalen plus een administratiekosten van minimaal € 50 plus gemaakte onkosten en kosten aan de verhuurder. Verder geeft de verhuurder bij frauduleuze nakoming regelmatig een tijdelijk of onbeperkt huisverbod uit.

 

IX. Camera bewaking

Op de parkeerplaats worden videosystemen gebruikt om de lopende operaties in stand te houden. De opnames worden bewaard om snel te kunnen ingrijpen bij storingen of om bewijs veilig te stellen bij schade. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een belangenafweging volgens artikel 6, lid 1, letter f AVG en § 4 BDSG.

 

Status: 01/03/2021

 

Kasteel Anholt


hotelbanner

 

 

aschweitzbanner

 

 

golfclub

 

 

 

Naturpark